Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży WSZYSCY RAZEM
   
 

To nie warunki i okoliczności kształtują rzeczywistość, w której żyjemy.

To my ją kształtujemy.

 

Mam przyjemność powitać wszystkich na oficjalnej stronie naszego Stowarzyszenia. Chciałabym zainteresować Państwa jego działalnością, a także zachęcić do wspólnych przedsięwzięć. Nasza organizacja ma na celu przede wszystkim pomagać  dzieciom z terenu gminy Kozłów, wyrównywać ich szanse edukacyjne, rozwojowe. Misja Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” brzmi następująco:

Dajmy szansę wszechstronnego rozwoju każdemu dziecku z gminy wiejskiej.

Logo Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia

mgr Agata Borek


 

 

 
   

Ogłoszenie o konkursie na Koordynatora Projektu  „Śmiało w przyszłość” realizowanego

w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

w regionach, 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

I. Wymagania wobec kandydatów: 

1. Wymagania obligatoryjne:

a) wykształcenie wyższe,

b) doświadczenie w realizacji pozaszkolnych projektów edukacyjnych dla młodzieży – minimum 1 projekt,

c) co najmniej 5-letnie doświadczenie w  pracy  dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej   z dziećmi i młodzieżą,

d) dyspozycyjność.

2. Wymagania fakultatywne:

a) znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,

b) prawo jazdy kategorii B,

c) umiejętność pracy w zespole, w tym komunikatywność i kreatywność.

 

II. Przedmiot świadczonej usługi

Przedmiotem świadczonej usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w skład zadań Koordynatora Projektu o nazwie „Śmiało w przyszłość”. Stanowisko, na które prowadzone jest postępowanie konkursowe, wchodzi w skład Zespołu Projektowego, odpowiedzialnego za sprawną oraz zgodną z prawem UE i krajowym (w tym wytycznymi właściwymi dla projektu) realizację zadań. Koordynator Projektu obowiązany jest rzetelnie wykonywać powierzone mu zadania oraz  efektywnie zarządzać projektem.

W skład obowiązków Koordynatora wchodzą:

- koordynowanie prac Zespołu Projektowego,

- podejmowanie niezbędnych działań mających na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu,

- nadzór nad prawidłową realizacją merytorycznych działań projektu, zgodnie z wymogami POKL oraz obowiązującymi przepisami krajowymi, w oparciu o umowę o dofinansowanie wraz z załącznikami,

- informowanie Zleceniodawcy o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu,

- udział w szkoleniach organizowanych przez WUP w Krakowie z zakresu realizacji projektu,

- planowanie i podejmowanie wszelkich działań związanych z terminową i prawidłową realizacją projektu,

- przygotowanie wszelkiej dokumentacji wymaganej do prawidłowej realizacji projektu,

- przygotowanie, koordynowanie  prac związanych z promocją, ewaluacją, realizacją oraz rozliczeniem projektu,

- opracowanie regulaminu rekrutacji, formularzy rekrutacyjnych oraz aktualizacja dokumentów w związku ze zmianami w projekcie,

- przeprowadzenie rekrutacji uczestników,

 - nabór trenerów,

- sporządzanie wniosków o płatność, w tym  wniosku końcowego,

- przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, 

- prowadzenie bazy danych PEFS, 

-  monitorowanie postępów i poziomu osiągnięcia rezultatów projektu  w poszczególnych okresach rozliczeniowych, podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu,

- zgłaszanie do WUP Kraków wszelkich zmian w realizacji i w budżecie projektu, przygotowywanie formularzy zmian merytorycznych i budżetowych,

- promocja projektu,

- nadzór nad monitoringiem i ewaluacją projektu, badanie postępów w realizacji projektu poprzez analizy list obecności, testów postępów beneficjentów oraz opracowanie raportu z ankiet przeprowadzonych przed i po wyjeździe studyjnym,

- utrzymywanie stałych kontaktów ze Zleceniodawcą oraz informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających  z umowy o dofinansowanie projektu,

- nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku, w tym w budżecie  i harmonogramie,

- bieżący kontakt z Instytucją Pośredniczącą,

- poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu;

- obecność podczas kontroli projektu;

- sporządzanie i archiwizacja dokumentacji projektowej;

- inne zadania niezbędne do prawidłowej realizacji projektu nie wymienione wyżej, a zlecone przez Zleceniodawcę.

 

III. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

konkursowych

1. Curriculum Vitae – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej.

2. Dokument potwierdzający wykształcenie wyższe.

3. Dokument potwierdzający doświadczenie w realizacji co najmniej jednego pozaszkolnego projektu edukacyjnego.

IV. Opis procedury wyłaniania kandydata

Przed podjęciem decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji ocenią dokumenty złożone przez Kandydata. Postępowanie zakończy się protokołem dokumentującym przebieg i wynik

konkursu.

V. Pozostałe informacje dotyczące konkursu

Dokumenty, które wpłyną do siedziby Stowarzyszenia po terminie lub będą niekompletne, zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

Z wybranym Kandydatem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres 8 miesięcy (IX 2012 - IV 2013).

 

Wynagrodzenie Koordynatora Projektu będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

VI. Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem

1. Miejsce: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów „Wszyscy Razem”, Kozłów 64, 32-241 Kozłów.

2. Termin: do dnia 30.08.2012, do godz. 15:00 .

3. Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt. VI

1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: konkurs na Koordynatora Projektu „Śmiało w przyszłość”.

 

                                                                  Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży

                                                                                  Gminy Kozłów „Wszyscy Razem”

Kozłów, 12.08.2012

 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: obsługa księgowa projektu

„Śmiało w przyszłość” realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

w regionach, 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

I. Wymagania wobec kandydatów:

1. Wymagania obligatoryjne:

a) wykształcenie wyższe ekonomiczne,

c) doświadczenie w  pracy  księgowej,

d) dyspozycyjność.

2. Wymagania fakultatywne:

a) znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,

c) umiejętność pracy w zespole.

 

II. Przedmiot świadczonej usługi

Przedmiotem świadczonej usługi jest przygotowanie i rozliczenie dokumentacji finansowej projektu „Śmiało w przyszłość”.

 

III. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

konkursowych

1. Curriculum Vitae – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej.

2. Dokument potwierdzający wykształcenie wyższe.

 

IV. Opis procedury wyłaniania kandydata

Przed podjęciem decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji ocenią dokumenty złożone przez Kandydata. Postępowanie zakończy się protokołem dokumentującym przebieg i wynik  konkursu.

 

V. Pozostałe informacje dotyczące konkursu

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy przesłać pocztą tradycyjną bądź złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów „Wszyscy Razem”, Kozłów 64, 32-241 Kozłów w terminie do dnia 30 sierpnia 2012r. do godz. 15:00 z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: obsługa księgowa projektu „Śmiało w przyszłość.

 

Dokumenty, które wpłyną do siedziby Stowarzyszenia po terminie lub będą niekompletne, zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

Z wybranym Kandydatem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres 8 miesięcy (IX 2012 - IV 2013).

 

Wynagrodzenie na stanowisku: obsługa księgowa projektu będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                                                                                                               Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży

                                                                                                                              Gminy Kozłów „Wszyscy Razem”

Kozłów, 12.08.2012

 

Konkurs  na  trenerów

 zajęć pozaszkolnych  

z matematyki i języka angielskiego

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów „Wszyscy Razem” ogłasza konkurs na trenerów, którzy poprowadzą zajęcia z języka angielskiego i matematyki   z uczestnikami projektu „Śmiało w przyszłość” – uczniami klas maturalnych i klas trzecich gimnazjum. Okres realizacji projektu: październik 2012- kwiecień 2013.

Wymagania  wobec  kandydatów:

  1. Kwalifikacje do nauczania matematyki lub języka angielskiego w gimnazjum              lub w szkole ponadgimnazjalnej.
  2. Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej.
  3.  Dyspozycyjność w dni wolne, np. soboty.
  4. Umiejętność obsługi komputera i korzystania z platformy e-learningowej (dotyczy lektorów języka angielskiego).
  5. Co najmniej 2 zrealizowane projekty e-Twinningowe lub pełnienie funkcji egzaminatora OKE (dotyczy lektorów języka angielskiego).
  6. Doświadczenie w prowadzeniu pozaszkolnych zajęć projektowych z młodzieżą.
  7. Umiejętność opracowania autorskiego programu zajęć, testów sprawdzających osiągnięcia i innych narzędzi ewaluacji.

 

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przesyłanie CV na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 16 września 2012 roku.

Kozłów, 04.09.2012

Koordynator projektu

Kamila Dziwosz


 

MATURZYSTO!


UCZNIU KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM!


Proponujemy Ci bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu dojrzałości oraz egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, a także do matury z matematyki.

Więcej


 

 

 

Harmonogram zajęć w ramach Projektu "Śmiało w przyszłość":

1. SPG 1 - A - Język angielski, godz. 9.00 - 11.30 - GOK w Kozłowie

2. SPG 2 - A/M - Język angielski, godz. 9.00 - 11.30 - GOK w Kozłowie

3. SPG 2 - A/M - Matematyka, godz. 11.45 - 14.15 - GOK w Kozłowie

4. SPG 1 - M  - Matematyka, godz. 14.30 - 17.00 - GOK w Kozłowie

5. SG 1 - A - Język angielski, godz. 11.45 - 13.20 - GOK w Kozłowie

SPG - Szkoła ponadgimnazjalna

SG - Gimnazjum

A - deklarowany udział ucznia w zajęciach z j. angielskiego

M - deklarowany udział ucznia w zajęciach z matematyki

A/M - deklarowany udział ucznia w zajęciach z j. angielskiego i matematyki


 

 

 

HARMONOGRAM WYJAZDU EDUKACYJNEGO W DNIU 20.10.2012.

 

Harmonogram wyjazdu edukacyjnego do Krakowa w dniu 20.10.2012 r.

1. Wyjazd o 7.15 z parkingu przed Urzędem Gminy w Kozłowie.

2. Wizyta w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki o godz. 9.00.

3. Wizyta w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości o godz. 11.30.

4. Obiad - godz. 13.45.

5. Wyjazd z Krakowa ok. 14.30.

 

Planowany powrót do Kozłowa o godz. 16.00 (parking przed Urzędem Gminy w Kozłowie)

 


 

 

 

ŚMIAŁO W PRZYSZŁOŚĆ!


Trwa realizacja projektu „Śmiało w przyszłość” skierowanego do uczniów III klas gimnazjum oraz tegorocznych maturzystów z terenu Gminy Kozłów . Dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów uczniowie (całkowicie bezpłatnie) przygotowują się do egzaminów z języka angielskiego oraz z matematyki. Trenerzy wybranych przedmiotów (jęz. angielski- mgr Urszula Łojewska, mgr Alina Osuch; matematyka- mgr Joanna Gierat) prowadzą zajęcia w maksymalnie 6- osobowych grupach. Prowadzone są również indywidualne konsultacje.

Dzięki uprzejmości władz Gminy Kozłów młodzież spotyka się z nauczycielami w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w bibliotece w Kozłowie. I tu podziękowania należą się przede wszystkim pani mgr Elżbiecie Kopeć, pani Bożenie Tabor oraz pozostałym pracownikom tychże placówek za wyrozumiałość i wszelką okazaną pomoc.

 

 

20 października 2012r. młodzież biorąca udział w projekcie miała możliwość zapoznania się z ofertami krakowskich uczelni - uczestniczyła w wyjazdach studyjnych do Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki oraz do Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Bogatsza o nową wiedzę i wrażenia z większym zapałem pracuje na zajęciach, o czym świadczą wypowiedzi:

„Projekt bardzo mi pomaga. Uważam, że dzięki tym zajęciom będę miała większe szanse na lepiej zdaną maturę, co otwiera mi drogę na studia(...)” Agata Skwara

„Udział w projekcie znaczy dla mnie bardzo dużo, ponieważ mam możliwość dobrze przygotować się do matury(...).Atmosfera jest bardzo miła, panie prowadzące zajęcia są sympatyczne, wszystko dokładnie tłumaczą, nikt nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć(...)” Marta Kowalska

„Udział w projekcie jest dla mnie bardzo ważny. Dzięki zajęciom które są organizowane, mogę utrwalić swoją wiedzę, ale równocześnie zdobyć nowe wiadomości(...). Jestem pewna, że gdy będę uczęszczała na te spotkania do samego końca, zapewne dobrze zdam maturę i dostanę się na wymarzone studia(...). Bardzo dobrze czuję się wśród znajomych (...)” Paulina Fluśniak

„(...)zajęcia są co tydzień, więc mogę powtórzyć materiał obowiązujący na maturze(...).Lubię być na zajęciach, gdyż są bardzo pomocne. Nigdy się nie nudzę, bo zawsze mam przygotowane nowe zadania do omówienia” Justyna Szymborska

„Projekt jest dla mnie dobrym przygotowaniem do matury oraz powtórką, która może umożliwi mi jej zdanie. Zajęcia te mają wpływ na naukę szkolną- lepiej przykładam się do matematyki i umiem już sama rozwiązywać niektóre zadania na lekcji(...). Podczas zajęć czuję się: dobrze- nie mam problemów z adaptacją w grupie, spokojnie- mam coraz większą nadzieję, że zdam maturę, lepiej- coraz większą mam wiedzę” Katarzyna Gołąbek

Projekt bardzo pomógł mi w nauce. Na zajęciach panuje bardzo miła atmosfera. Podczas nauki śmiejemy się i żartujemy nie zapominając o nauce. Nie żałuję, że biorę udział w tym projekcie” Szymon Kopeć

 

Dziękuję wszystkim, którzy trzymają kciuki za naszą młodzież, a jej samej wypada życzyć wytrwałości w dążeniach do wyznaczonych celów, gdyż Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości (Jan Paweł II).

Koordynator projektu Kamila Dziwosz

 

 


 

 

 

 
Joomla themes, business website hosting.

Szukaj